چاپ خبر
هنرستان پسرانه هشتم شهریور پنج‌شنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۱
جدول وضعیف انجام تکالیف درس مدارهای الکتریکی
جدول وضعیف انجام تکالیف درس مدارهای الکتریکی کلاس 305
هنرستان هشت شهریور
    شماره مباحث انجام تکالیف
ردیف نام خانوادگی - نام  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14
1 اسماعیلی - امیر / + + + +                 +
2 افاقی - محمدمهدی / - - + +                 +
3 اکثیری - مهرزاد / - + +                   +
4 ایران نژاد - مرصاد + + - + +                 +
5 بحری - علیرضا - - + + +                 +
6 جمال آبادی - محسن + + / + +                 +
7 خدابخش سهیلی - مهدی + + + + +                 +
8 ذاکری - یاسین + + / + -                 +
9 ربیعی مهر - سالار + + + + +                 +
10 ربیعی مهر - سهیل + + / + +                 +
11 رزاقی - امیرحسین / - + + +                 +
12 رضاعلی - حسام الدین - + + + -                 +
13 سرخوش - مهدی - / + + +                 +
14 سلطانی - دانیال - + + - +                  
15 سلیمانی - امیرحسین + + + - +                  
16 شاکرم - رضا - + + + +                  
17 شم آبادی - عباس - + + + +                  
18 شهبازی - محمدرضا + + + + +                  
19 صادقی - محمدرضا + + + + +                  
20 صفیری - امیرحسین + + + + -                  
21 فرجی - محمدصادق - - / + +                  
22 فرزانه - محمد - + + + +                  
23 قنادزاده - علی / / + + +                  
24 گودرزی - علی - + / / +                  
25 لعلی پور- محمدکاظم / + + + +                  
26 محمدی - سینا + + / - +                  
27 هوشمند - امیر + + + - +                  
28 یعقوبی - متین / + / + +                  
 
  • تعین مبحاث انجام تکالیف :
  • 1- تمرین تحلیل مدار به روش جریان حلقه
  • 2- تمرین مدار به روش پتانسیل گره
  • 3- تمرین مدار به روش جمع آثار
  • 4-از ردیف 1 تا ردیف4 مربوط به ترم اول است
  • 5-ردیف 14 مربوط یه نظلفت تخته می باشد
تذکر : وضعیت انجام تکالیف با علائم کامل : «+» و ناقص : «/» و فاقد : « - » مشخص می شود.
 
جدول وضعیف + و - کلاسی درس مدارهای الکتریکی کلاس 305
هنرستان هشت شهریور
ردیف نام خانوادگی - نام
معدل
+ و -
ردیف نام خانوادگی - نام
معدل
+و -
1 اسماعیلی - امیر 2منفی و 1 مثبت 15 سلیمانی - امیرحسین 1 منفی و 1 مثبت
2 افاقی - محمدمهدی 1 مثبت 16 شاکرم - رضا 1 مثبت
3 اکثیری - مهرزاد 1 مثبت 17 شم آبادی - عباس 1 مثبت
4 ایران نژاد - مرصاد 2 مثبت 18 شهبازی - محمدرضا 1 مثبت
5 بحری - علیرضا 1 مثبت 19 صادقی - محمدرضا 1 مثبت
6 جمال آبادی - محسن 3 مثبت 20 صفیری - امیرحسین 1 مثبت
7 خدابخش سهیلی - مهدی 2 مثبت 21 فرجی - محمدصادق --------
8 ذاکری - یاسین 1 منفی و 1 مثبت 22 فرزانه - محمد 1 مثبت
9 ربیعی مهر - سالار 1 منفی و 1 مثبت 23 قنادزاده - علی 1 مثبت
10 ربیعی مهر - سهیل 1 مثبت 24 گودرزی - علی 1 منفی و 1 مثبت
11 رزاقی - امیرحسین 1 مثبت 25 لعلی پور- محمدکاظم 1 منفی و 1 مثبت
12 رضاعلی - حسام الدین 1 مثبت 26 محمدی - سینا 1 مثبت
13 سرخوش - مهدی 1 مثبت 27 هوشمند - امیر 1 مثبت
14 سلطانی - دانیال 1 مثبت 28 یعقوبی - متین 1 مثبت
 
  • تذکر : مثبت و منفی ها به جهت فعالیت علمی ، اخلاقی تعلق می گیرد.
با تشکر از جناب آقای امیرحسین صفیری که مسئولیت ویرایش این بخش را بر عهده دارند
انتهای پیام/.