چاپ خبر
هنرستان پسرانه هشتم شهریور پنج‌شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۳
معرفی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
فناوری نانو هم اکنون به عنوان یکی از فناوری های تاثیر گذار و راهبردی عرصه تکنولوژی را با تحول روبرو ساخته است. هنرجویان هنرستان هشت شهریور نیز در این خصوص کنجکاو و علاقه مند هستند .
در این بخش ستاد ویژه توسته فناوری نانو که از سایت های فعال با رنک 5 بوده و زیر نظر معاون رئیس جمهور اداره می شود ، از بهترین منابع در این زمینه می باشد.
فناوری نانو هم اکنون به عنوان یکی از فناوری های تاثیر گذار و راهبردی عرصه تکنولوژی را با تحول روبرو ساخته است. هنرجویان هنرستان هشت شهریور نیز در این خصوص کنجکاو و علاقه مند هستند .
در این بخش ستاد ویژه توسته فناوری نانو که از سایت های فعال با رنک 5 بوده و زیر نظر معاون رئیس جمهور اداره می شود ، از بهترین منابع در این زمینه می باشد.

در سال 1382، با شناسایی فناورىنانو به عنوان یک فناوری دارای اولویت ملى، ستاد ویژة توسعة فناورى نانو به منظور پیگیری توسعة این فناوری در کشور تشکیل شد. در مرداد ماه 1384 به تصویب هیئت دولت رسید.

در این سایت امکان اطلاع از اخبار جدید و ابداعات و مطالب آموزشی و مجلات در این حوزه وجود دارد.

برای ورود به این سایت بر روی تصویر کلیک کنید:

http://www.nano.ir/

معرفی سایت توسعه فناوری نانو توسط صفحه مهندس محسن باقری

 

برنامهها ستاد توسعه فناوری نانو عبارتاند از:

·         ترویج و آموزش عمومی نانو برای افزایش مشارکت ذینفعان در توسعه و به کار گیری فناوری نانو

·         فراهمسازی و تقویت زیرساختهای لازم برای توسعة همهجانبه، به هنگام، متوازن و پایدار نانو

·         ارتقاء همکاریها و تعاملات بینالمللی

·         توسعه و بهرهمندی از سرمایههای انسانی نانو و ارتقاء تحقیقات مسألهمحور

·         راهبری تحقیقات هدفمند نانو برای دستیابی به فناوریهای کلیدی

·         تسهیل و تسریع تجاریسازی از طریق فراهمسازی خدمات توسعة فناوری مورد نیاز فناوران و شرکتهای دانشبنیان

·         ارتقاء صنایع با به کار گیری فناوری نانو و گسترش بازار نانو

·         سیاستگذاری و ارزیابی اهداف، راهبردها، سیاستها، برنامهها و نهادهای نانو

انتهای پیام/.