شهید قلب تاریخ است  
 شهدای مطهر هنرستان هشت شهریور
 
 شادی ارواح مطهر شهدا صلوات
     
 
نوای راست قامتان  
 
     
 
شادی روح شهدا صلوات  
     
 
ذکر ایام هفته  
 
 
     
 
شهدای هنرستان هشت شهریور  
     
 
نما  
 نماهنگی زیبا در خصوص شهادت و ادامه راه پر افتخار شهدا
     
 
نقشه سایت