همراهان کادر اجرایی هنرستان  
1- شورای معاونین هنرستان
2- شورای دبیران و همراهی کادر آموزشی
3- هیأت امناء و انجمن اولیاء و مربیان هنرستان
4- واحد انتظامات و نمایندگان کلاس ها
5- سیستم حضور و غیاب هوشمند
6- سیستم پیام کوتاه هوشمند (SMS)
7- اطلاع رسانی آنلاین توسط سایت هنرستان
8- سیستم مدرسه هوشمند ( دانا و آموزیار)
9- سیستم دوربین های مدرسه (کنترل هوشمند)
10- نظارت و پی گیری دقیق و به موقع
11- همراهی واحد مشاوره
12- و ...
     
 
کادر اجرایی سال تحصیلی 97-96  
 
 
     
 
کادر اداری و اجرایی هنرستان هشت شهریور  
  کادر اداری و اجرایی هنرستان هشت شهریور
کادراداری و اجرایی هنرستان هشت شهریور
     
 
نقشه سایت