منوی بانک سوال هنرستان هشت شهریور  
     
 
ریاضی 3 - سوم برق  
عنوان سال تحصیلی استاد طراح تاریخ دانلود
ریاضی 3 سوم برق نهایی خرداد 93
ریاضی 3 سوم برق نهایی شهریور 93
       
       
 
     
 
ماشینهای الکتریکی AC - سوم برق  
عنوان سال تحصیلی استاد طراح تاریخ دانلود
ماشینهای الکتریکی AC سوم برق نهایی خرداد 93
ماشینهای الکتریکی AC سوم برق نهایی شهریور 93
       
       
 
     
 
مدارهای الکتریکی - سوم برق  
عنوان سال تحصیلی استاد طراح تاریخ دانلود
مدراهای الکتریکی سوم برق نهایی خرداد 93
مدارهای الکتریکی سوم برق نهایی شهریور 93
       
       
 
     
 
دسترسی سریع  
 
ریاضی 3 دروس کارگاهی
مدارهای الکتریکی عربی 2/2
ماشین های DC ادبیات فارسی               
ماشین های AC            دین و زندگی
الکترونیک کاربردی جغرافیا
     
 
الکترونیک کاربردی-سوم برق  
عنوان سال تحصیلی     استاد طراح      تاریخ              دانلود   
الکترونیک کاربردی سوم برق نهایی دی 93
الکترونیک کاربردی
 
سوم برق
 
نهایی دی 93
الکترونیک کاربردی
 
سوم برق
 
نهایی دی 93
 
 
     
 
ماشینهای الکتریکی DC - برق سوم  
عنوان سال تحصیلی استاد طراح تاریخ دانلود
ماسینهای الکتریکی DC سوم برق نهایی خرداد 93
ماسینهای الکتریکی DC سوم برق نهایی شهریور 93
       
       
 
     
 
نقشه سایت