درج مطلب  
فصل‌اول‌:اهداف‌وساختار
ماده‌ 1-هدف‌كلي
فراهم‌آوردن‌شرايطوامكانات‌لازم‌براي‌تعميق‌باورهاي‌ديني‌ورشدفضائل‌اخلاقي‌دانش‌آموزان‌،ارتقاءكيفيت‌آموزش هاي ‌متوسطه‌نظري‌، حرفه‌اي‌،كاردانش‌)و توسعه ‌كمي‌اين‌آموزش ها به ‌تناسب‌ نيازهاي‌اقتصادي‌،اجتماعي‌ وفرهنگي‌كشورباتوجه‌به‌مقتضيات‌جغرافيائي‌مناطق ‌ورعايت‌ تناسب‌بين‌محتواي‌آموزشي ‌و نيازها ومقتضيات ‌جنسي ‌و سني‌ دانش‌آموزان ‌براساس‌اين‌اصول‌:
الف‌(تأكيدبرامرتزكيه‌وتربيت‌ديني‌  وتقويت‌مهارتهاي‌زندگي‌
ب‌)توسعه‌فرهنگ‌مهارت‌آموزي‌وايجادانعطاف‌لازم‌به منظورسمت‌گيري‌ آموزش هاي‌متوسطه‌درجهت‌تعيين‌رشته‌هاي‌تحصيلي‌برحسب‌نيازهاي‌كشوروعلاقه‌ و استعدادافرادواشتغال‌مفيدوادامه‌تحصيل‌درآموزش‌عالي‌،برطبق‌شرايطوامكانات‌  محيط باتوجه‌به‌پيشرفتهاي‌علمي‌وفني‌.
ج‌)افزايش‌كميت‌وبالابردن‌سطح‌كيفيت‌وميزان‌منزلت‌آموزشهاي‌فني‌وحرفه‌اي‌.
د)فراهم‌آوردن‌زمينه‌وشرايطمناسب‌براي‌استفاده‌بهينه‌ازامكانات‌جامعه‌بمنظوراجراي‌ آموزشهاي‌متوسطه‌وسازماندهي‌آموزشهاي‌خارج‌ازواحدآموزشي‌وتقويت‌وگسترش‌ اين‌آموزشهابااستفاده‌ازامكانات‌دستگاههاي‌مختلف‌كشور.
ماده‌ 2- اهداف‌شاخه‌هاي‌تحصيلي‌  
نظام‌آموزش‌وپرورش‌متوسطه‌كه‌دراين‌آئين‌نامه‌به‌اختصارنظام‌متوسطه‌ناميده‌مي‌شودبه‌سه‌شاخه‌تحصيلي‌نظري ‌ـ فني‌وحرفه‌اي‌ ـكاردانش ‌تقسيم‌مي‌شود واهم‌اهداف‌هرشاخه‌به‌شرح‌زيراست‌:  
الف‌)شاخه‌نظري‌:
ـ اعتلاي‌سطح‌فرهنگ‌ودانش‌عمومي‌وپرورش‌ملكات‌وفضائل‌اخلاقي‌،بينش‌سياسي‌واجتماعي‌؛ ـ شناخت‌بهتراستعدادوعلاقه‌دانش‌آموزان‌وايجادزمينه‌مساعدجهت‌هدايت‌آنان‌به‌مسيرهاي‌تحصيلي‌مناسب‌؛
ـ احرازآمادگي‌نسبي‌دانش‌آموزان‌براي‌ادامه‌تحصيل‌درآموزش‌عالي‌؛
ب‌)شاخه‌فنّي‌وحرفه‌اي‌:
ـ اعتلاي‌سطح‌فرهنگ‌ودانش‌عمومي‌وپرورش‌ملكات‌وفضائل‌اخلاقي‌،بينش‌سياسي‌واجتماعي‌؛ 
 ـ شناخت‌بهتراستعدادوعلاقه‌دانش‌آموزان‌وايجادزمينه‌مناسب‌جهت‌هدايت‌آنان‌به‌سمت‌اشتغال‌مفيد؛ 
ـ احرازآمادگي‌نسبي‌دانش‌آموزان‌براي‌ادامه‌تحصيل‌دررشته‌هاي‌علمي‌ـكاربردي‌(تكنولوژي‌).
ج‌)شاخه‌كاردانش‌:
ـ اعتلاي‌سطح‌فرهنگ‌ودانش‌عمومي‌وپرورش‌ملكات‌وفضائل‌اخلاقي‌،بينش‌سياسي‌واجتماعي‌؛
ـ تربيت‌نيروي‌انساني‌درسطوح‌نيمه‌ماهر،ماهرواستادكاري‌وسرپرستي‌براي‌بخشهاي‌صنعت‌،كشاورزي‌وخدمات‌؛ ـ احرازآمادگي‌نسبي‌دانش‌آموزان‌براي‌ادامه‌تحصيل‌دررشته‌هاي‌خاص‌علمي‌- كاربردي‌

ماده‌ 3- ساختار
1ـ3ـشاخه‌متوسّطه‌نظري‌:
اين‌شاخه‌مشتمل ‌بر 4رشته‌رياضي‌ـفيزيك‌،ادبيات‌وعلوم‌انساني‌،علوم‌تجربي‌،علوم‌ومعارف‌اسلامي‌است‌. حدود 52  واحد ازدرس هاي‌اين‌شاخه‌،درهمه‌رشته‌هابه‌صورت‌مشترك‌وبيشتردرپايه‌هاي‌اول‌ودوم‌ارائه‌مي‌شود.
درس هاي‌اختصاصي‌اين‌شاخه‌دركليه‌رشته‌هاحدود 44واحد است ‌كه‌بيشتردرپايه ‌سوم‌ارائه‌مي‌شود.واحدهاي‌آموزشي‌مربوطبه‌اين‌شاخه‌«دبيرستان‌»ناميده‌مي‌شود.
 2ـ3ـشاخه‌متوسطه‌فني‌وحرفه‌اي‌:
اين‌شاخه‌مشتمل‌برسه‌زمينه‌صنعت‌،كشاورزي‌وخدمات‌است‌وهرزمينه‌داراي‌چندرشته‌است‌. 58واحدازدرسهاي‌اين‌شاخه‌درهمه‌رشته‌هابه‌صورت‌مشترك‌ارائه‌مي‌شود. درس هاي ‌اختصاصي‌براي‌هررشته‌حدود 39واحداست‌.واحدهاي‌آموزشي‌مربوطبه‌اين‌شاخه‌«هنرستان‌»ناميده‌مي‌شوند.·عناوين‌رشته‌هاي‌هريك‌اززمينه‌هابشرح‌زيراست‌: 
  1ـ2ـ3ـزمينه‌صنعت‌:
رشته‌هاي‌نقشه‌كشي‌عمومي‌،ساخت‌وتوليد،صنايع‌فلزي‌،مكانيك‌خودرو،تأسيسات‌،صنايع‌چوب‌وكاغذ،چاپ‌،الکترونيک ،الكتروتكنيك‌،متالورژي‌،صنايع‌شيميايي‌، صنايع‌نساجي‌، سراميك‌،معدن‌،سيمان‌،ساختمان‌،نقشه‌برداري‌،ناوبري‌،مكانيك‌موتورهاي‌دريايي‌ ،الكترونيك‌ومخابرات‌دريايي‌.
 2ـ2ـ3ـزمينه‌خدمات‌:
رشته‌هاي‌گرافيك‌،طراحي‌ودوخت‌،نقشه‌كشي‌معماري‌،صنايع‌دستي‌،نقاشي‌،نمايش‌،سينما،موسيقي‌،چاپ‌دستي‌، حسابداري‌بازرگاني‌،كودكياري‌،كامپيوتر،تربيت‌بدني‌،مديريت‌خانواده‌،مرمت‌آثارفرهنگي‌.
 3ـ2ـ3ـزمينه‌كشاورزي‌:
رشته‌هاي‌اموردامي‌،امورزراعي‌وباغي‌،ماشينهاي‌كشاورزي‌،صنايع‌غذائي‌.
 3ـ3ـشاخه‌متوسطه‌كاردانش‌:
اين‌شاخه‌داراي‌سه‌زمينه‌صنعت‌،كشاورزي‌وخدمات‌است‌وهرزمينه‌داراي‌يك‌ياچندگروه‌وهرگروه‌داراي‌يك‌ياچندرشته‌اصلي‌است ‌وهررشته‌داراي ‌يك‌ياچندرشته‌مهارتي‌مي‌باشد.
دركليه‌رشته‌هاي‌مهارتي‌اين‌شاخه‌ 53واحدبه‌درسهاي‌عمومي‌وانتخابي‌وحدود 43واحدبه‌درسهاي‌مهارتي‌اختصاص‌دارد. واحدهاي‌آموزشي‌مربوطبه‌اين‌شاخه «هنرستان‌كاردانش» ناميده‌مي‌شوند.
تبصره‌ـدرصورتي‌كه‌واحدهاي‌درسهاي‌  مهارتي‌درهررشته‌  كمتراز 43واحدباشد حداقل‌ 20واحدبه‌درسهاي‌مهارتي‌اختصاص‌داده‌مي‌شودومابقي‌باتلفيق‌مناسبي‌از  درس هاي ‌اختصاصي‌،تكميل‌مهارت‌واختياري‌حسب‌نيازرشته‌مهارتي‌تكميل‌خواهدشد.
 
     
 
نقشه سایت