منوی بانک سوال هنرستان هشت شهریور  
     
 
دسترسی سریع  
 
ریاضی 2 زبان انگلیسی 2
مبانی برق عربی 2
اصول اندازه گیری ادبیات فارسی               
رسم فنی                         دین و زندگی
دروس کارگاهی تاریخ
مبانی و کاربرد رایانه آمادگی دفاعی
     
 
مبانی برق رشته برق  
پایه دوم رشته برق (الکتروتکنیک)
عنوان تاریخ دانلود
سوالات مبانی برق رشته برق ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
ریاضی 2 رشته برق  
پایه دوم رشته برق (الکتروتکنیک)
عنوان تاریخ دانلود
سوالات ریاضی 2 رشته برق ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
اصول اندازه گیری رشته برق  
پایه دوم رشته برق (الکتروتکنیک)
عنوان تاریخ دانلود
سوالات اصول اندازه گیری رشته برق ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
رسم فنی رشته برق  
پایه دوم رشته برق (الکتروتکنیک)
عنوان تاریخ دانلود
سوالات رسم فنی رشته برق ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
دروس کارگاهی رشته برق  
پایه دوم رشته برق (الکتروتکنیک)
عنوان تاریخ دانلود
سوالات دروس کارگاهی رشته برق ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
مبانی و کاربرد رایانه رشته برق  
پایه دوم رشته برق (الکتروتکنیک)
عنوان تاریخ دانلود
سوالات مبانی و کاربرد رایانه رشته برق ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
زبان 2 رشته برق  
پایه دوم رشته برق (الکتروتکنیک)
عنوان تاریخ دانلود
سوالات زبان 2 رشته برق ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
عربی 2/1 رشته برق  
پایه دوم رشته برق (الکتروتکنیک)
عنوان تاریخ دانلود
سوالات عربی 2/1 رشته برق ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
ادبیات رشته برق  
پایه دوم رشته برق (الکتروتکنیک)
عنوان تاریخ دانلود
سوالات ادبیات رشته برق ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
دین و زندگی رشته برق  
پایه دوم رشته برق (الکتروتکنیک)
عنوان تاریخ دانلود
سوالات دین و زندگی رشته برق ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
تاریخ رشته برق  
پایه دوم رشته برق (الکتروتکنیک)
عنوان تاریخ دانلود
سوالات تاریخ رشته برق ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
آمادگی دفاعی رشته برق  
پایه دوم رشته برق (الکتروتکنیک)
عنوان تاریخ دانلود
سوالات آمادگی دفاعی رشته برق ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
نقشه سایت